مواردی از طراحی هوشمند در دوره جنینی

همانطور که می دانید جنین در زمانی که در رحم مادر قرار دارد در درون یک کیسه آب قرار گرفته است و مواد غذایی به وسیله بند ناف به جنین می رسد.

الف-جنین در این دوره مانند جانداران آبزی دارای آبشش است و اگر بجای آبشش دارای شش بود جنین خفه می شد و نسل انسان ها از بین می رفت.

تکاملگرایان اتئیست باید به این سوال جواب قانع کننده ای بدهند که در مراحل تکامل انسان و یا میمون و یا سایر پستانداران زمانی که در حال تکامل بود و ساختارهای تولید مثلی هم بر حسب تصادف مرحله به مرحله در حال تکمیل شدن بود زمانی طول کشید تا جنین تشخیص دهد که در درون کیسه آب به آبشش نیاز دارد چگونه در این مدت چند نسل خفه نشد و نسل جانداران از بین نرفت؟!

چگونه جنین از ابتدا تشخیص داده است که در درون کیسه رحم به آبشش نیاز دارد و بعد از بیرون آمدن از کیسه رویانی باید آن را به شش نمو دهد و اگر انسان بر حسب تصادف به وجود آمده است چه ساز و کاری می تواند این سیستم را از ابتدا بر حسب تصادف به وجود آورده باشد در صورتی که پستانداران و از جمله انسان از ابتدا به آن نیاز داشتند.

ب-جنین دارای ساختارهایی است که در دوره جنینی به جنین کمک می کند تا درون کیسه جنینی شنا کند.

اتئیست ها باید به این سوال نیز جواب بدهند که در زمانی که جنین برای به دنیا آمدن به این ساختارها نیز نیاز داشته است و بدون شش و دست پاهایی که مانند پاهای اردک برای شنا تعبیه شده است و تکامل و انتخاب طبیعی بر حسب تصادف این ساختار ها را به وجود نیاورده بود چگونه نسل حیوانات و بشر از بین نرفت.

ج-تکامل گرایان اتئیست باید توضیح دهند که اندامی مانند ناف که وجود آن برای جنین یک ضرورت است زیرا باید مواد غذایی را به بدن برساند و مواد دفعی جنین را برگرداند و بر طبق قانون انتخاب طبیعی و تکامل تصادفی باید در طی زمان پدید آمده باشد اگر از ابتدا وجود نداشت و در جاندارن مختلف تعبیه نمی شد چگونه جنین تغذیه می شد؟و نسل جانداران و بشر ادامه می یافت؟

حال به ساختار های تولید مثلی ساده تری بر می گردیم

اگر حیات بر حسب تصادف است چگونه اولین تخم مرغ(تخم جانداران)که بر حسب تصادف به وجود آمد تشخیص داد که باید مقداری مواد غذایی برای تغذیه جنین داشته باشد و در حالی که اگر تکامل این ساز و کار را بر حسب تصادف در طی چندین نسل به وجود می آورد امکان تولید مثل و تکثیر شدن وجود نداشت؟

/ 0 نظر / 72 بازدید