بحث خداشناسی در بارع عروق کمکی قلب و مویرگ ها

رگ های کمکی باعث میشود که خون از یک مسیر عبور نکند و بخشی از خون از این عروق عبور کند،مزیت این مساله این است که اگر عروق از رگ اصلی عبور میکرد میزان آسیب پذیری رگ اصلی به میزان قابل توجهی افزایش میافت و فشارها بروی رگ اصلی چندین برابر میشد،و در نتیجه آمار ناشی از مرگ و میر سکته قلبی چندین برابر مقدار کنونی میشد.
ولی با پخش شدن مقداری از خون در عروق جانبی و کمکی فشار بر عروق اصلی کمتر میشود،و سکته قلبی به میزان قابل توجهی از مقداری که این عروق ممکن بود وجود نداشته باشد کاهش میافت.
مورد دوم مویرگ ها نیز در سراسر بدن گسترش یافته اند،در صورتی که مویرگ ها به این صورت نبودند،و یا از ابتدا گسترش نمی یافتند تغذیه همه سلول ها با مشکل روبه رو میشد و بخشی از سلول ها از بین میرفتند.نکته جالب این است که حتی اگر تکاملی در کار بوده است باید ابتدا اطلاعات مربوط به این مساله که باید با تغیر و بزرگتر شدن بدن جانداران به همان میزان مویرگ ها باید به پیش بروند و افزایش یابند باید در وجود داشت و توسط آفریدگار هوشمندی طعبیه شده بود زیرا در صورت آزمون و خطا و انتخاب طبیعی کور با گسترش بدن جانداران و نرسیدن مویرگ ها قسمت های اضافی می خشکید و ابعاد بدن جاندار تغیری نمیکرد.

هیچ تصادف و تکامل و انتخاب طبیعی بدون طرح و نقشه قبلی و آگاهی از این مساله نمی توانست بصورت کور این مساله را مد نظر داشته باشد و اعمال کند مگر یک آفریدگار هوشمند،در صورت آزمون خطای انتخاب طبیعی مورد ادعایی برای پدید آمدن مویرگ ها در قلب و سایر جانداران نسل های بسیاری از جانداران از بین میرفت.

/ 0 نظر / 87 بازدید