بحث خداشناسی درباره ماده و ضدماده(پاد ماده)پدید آمده در لحظه انفجار بزرگ

درجهان هستی هر ذره ای دارای یک ضد ماده خود است که می تواند به وسیله آن خنثی و یا نابود شود.مثلا ضد ماده الکترون پوزیترون است که دقیقا مشابه الکترون است ولی بار آن برخلاف الکترون که دارای بار منفی است مثبت است.

پل دایراک در 1929 به این نتیجه رسید زمانی که انرژی به جرم تبدیل می شود.ماده به وجود آمده دارای مقدار برابر ماده و ضد ماده است.به این ترتیب هر ذره اتمی باید دارای یک ضد ماده باشد.که اگر ماده و ضد ماده با هم تماس بیابند ماده بطور کامل در فرآیندی بنام همجوشی هسته ای(بمب های هیدروژنی)به انرژی تبدیل می شود.دانشمندان در 1950 با استفاده از دستگاه شتاب دهنده موفق شدند ضد ماده را تولید نمایند.

در هنگام آفرینش جهان در انفجار بزرگ یا بیگ بنگ نیز باید ماده و ضد ماده به یک مقدار تشکیل می شد.در نتیجه همه تکینگ های جهان باید در نتیجه برخورد ماده و ضد ماده به انرژی تبدیل می شد در نتیجه ماده پدید نمی آمد و ما اکنون وجود نداشتیم.

ولی در هنگام انفجار بزرگ یک استثنا رخ می دهد و آن این است که بر خلاف همیشه :مقدار ماده تولید شده از ضد ماده آن اندکی بیشتر بوده است در نتیجه مقداری از ضد ماده ماده را نابود ساخت و ماده باقی مانده باعث شد جهان هستی متولد شود.اصل آنتروپی و انسانی محوری می گوید باید چنین بوده باشد در غیر این صورت ما اکنون وجود نداشتیم.

فیزیکدان جایزه نوبل استیون واینبرگ می نویسد :

اگر الکترون ها اندکی بیشتر از ضد الکترون ها و کوارک ها اندکی بیشتر از ضد کوارک ها نبودند،در آن صورت ضرات معمولی مانند الکترون ها و کوارک ها،در جهان امروز اصلا وجود نداشتند.همین افزایش اندک ماده نسبت به ضد ماده که تخمین زده می شود به نسبت یک در ده میلیارد است،موجب ایجاد هسته اتم های سبک در سه دقیقه بعد از مهبانگ شد و سپس بعد از یک میلیون سال اتم ها به وجود آمدند و بعد از آن عناصر سنگین تر در ستاره ها پخته شدند و سرانجام ماده ای به وجود آمد که حیات از آن برخاست.[1]

وی دی این نوشته نوشت:علوم ما نمی تواند بدهد که چرا چنین شرایط آغازینی باید وجود داشته باشد.

جرج اسموت فیزیکدان نیز می نویسد :

از این توصیف ها چنین بر می آید که جهان هستی و نیز هستی ما حاصل اتفاقی بسیار مناسب،یعنی افزایش اندک ماده ندر نتیجه نقض قوانین،در زمانی بسیار مناسب بوده است.این واقعه ممکن است حاصل یکی از پیامد های بی شماری بوده باشد که در یک برهه زمانی بسیار اندک بعد از مهبانگ رخ داده باشد هنوز حقیقت را نمی دانیم.[1]

نکته قابل توجه این است که بدون تردید نقض قوانین فیزیکی در لحظه آفرینش جهان تنها به وسیله نیرویی که قوانین فیزیکی جهان را پایه ریزی کرده است امکان پذیر بوده است.استیون هاوکینگ در کتاب خود تحت عنوان طرح بزرگ که سعی دارد با استفاده از نظریه ریسمانها آغاز جهان را بدون وجود آفریدگار شرح بدهد به این موضوع اشاره می کند که جهان به وسیله قوانین فیزیکی پدید آمده است ولی هیچ اشاره ای به نقض قوانین فیزیکی در لحظه آفرینش جهان نمی کند.

بی شک نیرو و یا آفریدگاری که این جهان را پدید آورده است در لحظه آغازین جهان قوانین فیزیکی را نقض می کند تا ما وجود داشته باشیم زیرا بر طبق قوانین فیزیکی که هاوکینگ سعی دارد با استفاده از آن علت پدید آمدن جهان را توصیف کند"ما هم اکنون"نباید وجود می داشتیم.

لطفا جهت دریافت به روز رسانی ها صفحه ما را در فیسبوک لایک بزنید.

------

[1]Show me God:what the massage fom space is telling a bout God c 2004 Heeren,Fred

/ 0 نظر / 89 بازدید