خدا در قوانین ترمودینامیک و بحث خداشناسی در باره نوسان جهان

قانون اول ترمودینامیک می گوید که ماده و انرژی نه آفریده شده و نه نابود می شود.ماده و انرژی می توانند به همدیگر تبدیل شوند که بصورت E = mcنمایش داده می شود.

ولی نه جرم و نه انرژی هیچ یک نمی توانند از هیچ به وجود آیند آن گوث تظریه پرداز مهبانگ می گویند در تضاد با عقل سلیم است که بپذیریم ماده و انرژی از هیچ به وجود آمده باشند.

قانون دوم ترمودینامیک می گوید که محتوی جهان رو به بی نظمی و بی ترتیبی است و اگر چیزها را به حال خود رها کنیم آشفته و بی نظم می شوند و انرژی کاهش می یابد.همچنین در سیستم های بسته هر فرآیندی آنتروپی و بی نظمی را گسترش می دهد.

آرتور ادینگتن نشان داد که انرژی جهان بصورت غیر قابل برگشت از اجسام گرم به سوی اجسام سرد در جریان هستند.خورشید ما در هر ثانیه میلیاردها تن هیدروژن را می سوزانند و تمام ستاره ها در حال سوختن هستند.

بدین ترتیب ما می دانیم که جهان نمی توانسته برای همیشه جاوید باشد زیرا در حال اتلاف انرژی است و به این ترتیب قبل از درخشش ستارگان جهان باید پایان می یافته است.به این ترتیب جهان دارای آغازی با نظم بسیار بزرگ است این پرسش مطرح می شود که اگر جهان به سوی بی نظمی می رود نظم بزرگ اولیه از کجا پدید آمده است؟

قانون دوم ترمودینامیک می گوید جهان دارای آغازی با نظم بزرگ و قانون اول می گوید جهان نمی توانسته خود سبب به وجود آمدن خود باشد.

توجه داشته باشید که قانون دوم ترمودینامیک در سیستم های بسته صدق می کند و ماده و انرژی نمی توانسته از بیرون وارد محیط شود و این موضوع که جهان به سوی بی نظمی می رود اثبات شده است در نتیجه قانون دوم ترمودینامیک صدق می کند و جهان آغازی داشته است و نیرو از بیرون به جهان اعمال شده است.

در لحظه آفرینش و بیگ بنگ یک نوسان در جهان باعث کاهش آنتروپی شده است.این نوسان باعث شده است که بعد از لحظه انفجار بزرگ ماده بطور یک نواخت در جهان پخش نشود زیرا اگر ماده بطور یکنواخت در جهان پخش می شد کهکشان ها و سیارات تشکیل نمی شدند.حال اگر این نوسان در لحظه آفرینش کائنات اعمال نمی شد ماده و کهکشان ها تشکیل نمی شد.اگر هم بی نظمی کامل بود نیز امکان تشکیل جهان وجود نداشت ولی نیروی از بیرون از سامانه تعادل را در محیط برای آفریده شدن کائنات ایجاد کرده است.

معادلات انشتین نیز این موضوع را اثبات کرده است که اگر در جهان ماده وجود داشته باشد و دارای پراکندگی نباشد جرم جهان باعث می شود که فضا بروی خودش خمیده شود.

--------

منابع این نوشتار

Does the Second Law of Thermodynamics Prove the Existence of God?

کتاب آفرینش گیتی فرد هیرن

/ 1 نظر / 174 بازدید
سام

چه مقاله جالبی. نتیجه می گیریم که جهان یک آفرییننده داشته.دوباره طبق قوانین ترمو دینامیک اون خدا هم باید ماما ن و بابا داشته باشد!! پس حتما اینا فا میل داشتن .....و الی آ خر :)