درسی از بوته‌ی گل سرخ

مریت استنلی کونگدون */ Merritt Stanley Congdon

فیلسوف و عالم طبیعی، دکترای فلسفه و دکترای علوم از دانشگاه ویستر، استاد دانشگاه برتن، استاد علوم اساسی در کالج ترینیتی فلوریدا، عضو انجمن فیزیکی آمریکا و فرهنگستان قرون وسطای آمریکا و بسیاری از مجامع علمی متعدد دیگر. کارشناس در روانشناسی، فیزیک، فلسفه ی علم، و پژوهش هایی در کتاب مقدس.

ترجمه ی احمد آرام

چند سال پیش از این، بوته ی گل سرخ اهلی پر گلی را دیدم که بر کنار راه دورافتاده ای در پنسیلوانیا کاشته شده بود. چون از آن محل چندی بعد گذشتم، نزدیک آن بوته دیوار فروریخته ی زیرزمینی را دیدم که از خزه و علف های هرزه پوشیده شده بود تا حدود یک مایل نزدیک آن منطقه هیچ ساختمانی دیده نمی شد. در عین آن که به این احتمال ضعیف می اندیشیدم که بوته ی گل سرخ به وسیله ی تخم یا قطعه ساقه ای که باد یا مرغ یا جانور دیگری به اینجا انتقال داده کاشته شده، از روی الهام دانستم که این بوته را موجودی انسانی نزدیک خانه ی خود کاشته است. البته من آن شخص را ندیده و مدرک تاریخی برای مراجعه در اختیار نداشتم، ولی ناچار بودم که این نتیجه ی قطعی و غیرقابل تردید را بپذیرم که بوته ی گل سرخ تنها به دست آدمی و دخالت او می توانسته است در این محل بیاید و به این صورت باقی بماند.

ممکن است در نظر اول استفاده از این گونه استنتاج را که مبتنی بر مشابهت و قیاس (مقایسه) است در میدان علم محکوم کنیم، ولی به زودی با این حقیقت روبه رو می شویم که مدارک و براهینی که کهن ترین علم طبیعی یعنی نجوم بر آن بنا شده از همین گونه است. ما هرگز نمی توانیم کهکشان ها و ستاره ها و سیارات را از مدار خود خارج کرده تحت پژوهش خویش قرار دهیم. هرگز نمی توانیم اشعه ی کیهانی را از صحنه ی حوادث جهان دور کنیم. کیفیت فیزیکی دوپلر (یعنی تغییر عده ی امواج صوت یا نور بر حسب فاصله) ممکن است از اساس در فاصله های عظیم تحت تأثیر قرار گیرد، و شتاب پیوسته ی سرعت در سحابی های بسیار دور ممکن است از سرعت نور در ماوراء «پرده ی کیهانی» بیشتر باشد و به این ترتیب از دیدن ناحیه های دورتر جلو گیری کند، ولی ما نمی تتوانیم در این عوامل دست ببریم و تغییری به آن ها بدهیم. ما می توانیم این اجرام را در فواصلی ببینیم ولی از آزمایش کردن با آن ها محروم هستیم.

بنابر این باید به درجه ی احتمالی که در حالات مشابه در میان کهکشان ها به دست آمده متوسل شویم. همانگونه که در مورد اجزاء بسیار خرد اتم نیز به قوانین عمومی مربوط به جرم و انرژی متوسل می شویم و به آن عمل می کنیم. با آنکه می توانیم به صورت واضحی ستاره ها و سحابی ها را ببینیم، و ماهیت حرکات ظاهری و حقیقی آن ها را تمیز بدهیم، تاکنون نتوانسته ایم هیچ یک از اجزاء سازنده ی اتم را رؤیت کنیم. با وجود این نخستین بمب اتمی که منفجر شد کاملاً مؤید تفسیر نظری ما از ساختمان و طرز کار اتم نامرئی بود. این هر دو دسته موجودات (کهکشان ها و اتم ها) را می توان به صورتی که در عمل ظاهر می شوند تعریف و تحدید کرد، و وجود آن ها را به وسیله ی استدلال منطقی از معلومات تجربتی استنتاج کرد.

البته جریان کیهانی (مجموعه ی نمودهای خارجی) باید قدرت ها و آثاری داشته باشد که به راستی با آنچه در تصرف ماست شباهت دارد. این می رساند که باید نمونه ی ثابتی از آنچه ما «شخصیت» می نامیم در چهارچوبه ی کیهانی پیش بینی و آماده شده باشد. این آمادگی به ضرورت نیازمند کومک متافیزیک (غیرمادی، فوق طبیعی) است تا بتواند زمینه ی معقولی برای هر مفهوم ثنوی ایجاد کند. چه روانشناسی سلوکی به خودی خود به نظر نمی رسد که بتواند چنین زمینه ای را آماده سازد.

من غالباً از شاگردان خود خواسته ام که فرمول شیمیایی یک «اندیشه» را برای من بنویسند و طول آن را به سانتیمتر و وزن آن را به گرم و رنگ آن و شک و بزرگی و فشار و کشش درونی آن و «میدان» تأثیر و جهت و سرعت حرکت آن را به من بگویند. آنان هرگز نمی توانند اندیشه و فکر را با هیچ تعبیر فیزیکی یا معادله یا فرمول بیان کنند. لغنت نامه ی تازه ای باید وارد کار شود که در آن تعبیرات وزن و طول و نظایر آن ها معانی خاصی را که در علم فیزیک داشته اند از دست بدهند.

این مسئله ای نیست که تنها باید به «خندیدن به آن» برگزار شود، چه اگر جهان ثنوی (عبارت از دو قسمت یا عنصر) نباشد، هرگز ممکن نیست مسئله ی فکر آدمی به صورت جدی مورد بحث قرار گیرد. و اگر فکر و اندیشه نتیجه ی تأثیر و فشار وحدانی (عبارت از یک عنصر) بر روی گوهری صرفاً مادی باشد، آن وقت ما باید خواستار توضیح کامل آن از راه اصطلاحات فیزیکی صرف باشیم و این کار هرگز صورت نگرفته است. اصول موضوعه ی عادی دموکریتوس و هابز یا روان شناسان سلوکی جدید، و همچنین مفروضات مقدماتی لایب نیتس و برکلی و هگل، تنها فرضیه های نظری هستند که از لحاظ ارزش تجربتی حتی فاقد پایه های آزمایشی لازم می باشند. صحت هر فلسفه ای درباره ی طبیعت ممکن است و باید مورد تردید و اعتراض قرار گیرد، مگر اینکه آن فلسفه بنیان معقولی بسازد که با همه گونه واقعیت ها و عوامل و ظواهر و عناصر در جهان طبیعی سر و کار داشته باشد.

علم معرفت آزموده شده است، ولی آن نیز در معرض اشتباه و گمراهی و بی دقتی آدمی است. تنها در حدود خود، ارزندگی و صحت و قانونیت دارد. برای توضیح و پیشگویی کاملاً در حصار معلومات کمی محصور است. آغاز و انجام آن با احتتمال است نه با یقین. نتایج آن، مخصوصاً در اندازه گیری و ارتباطات موجود میان نمودهای مختلف، تقریبی و در معرض «خطای تقریب» است. محصول آن غیرقطعی و موقتی است و بسا می شود که به به دست آمدن معلومات جدید تغییر پیدا کند. استنتاج های علمی پایان ندارد. مرد دانشمند می گوید: «تا زمان حاضر واقعیات چنین و چنان است.»

علم از بدیهیات و اصولی آغاز می کند که اصولاً متکی به واقعیت فیزیکی نیستند. به این ترتیب علم بنیان معرفت تنظیم یافته ی خود را بر روی شالوده های فلسفی می گذارد. آخرین محک حقیقت و راستی، در علم نیز مانند فلسفه و مذهب، آزمایش شخصی است و داور نهایی نیز همان است. هر استنتاجی که به وسیله ی یک عالم شده، باید چنان باشد که برای هر دانشمند دیگر خود را صحیح و معتبر نشان بدهد. با این همه، ادراکات شخصی ما نسبت به نمودهای طبیعی بسیار مشروط و نسبی است.

مسئله ی اینکه «آیا خدایی هست» در نظر اول از چنین مسائلی می نماید. ولی اگر تا حدی میان گوهرهای مادی و روحانی ارتباط طرفینی برقرار باشد، این واقعیت به علوم طبیعی نیز بستگی پیدا می کند. و چون چنین باشد هر روش و طریقه ی بحث که در علوم طبیعی رایج است، و از جمله طریقه ی استدلال قیاسی نیز باید در مورد آن پذیرفته شود.

دلایلی در دست است که جریانات طبیعی و علم، با آنکه نمی توانند وجود یا تأثیر موجودات غیرمادی را کاملاً قبول یا رد کنند، احتمال وجود واقعیت هایی را در ماورای جهان مادی خالص نمی توانند سلب کنند. از راه قیاس یا عامل ذی شعور موجود در خود ما که در جهانی آکنده از ارزش های عقلی کار می کند، باید این را بپذیریم که فعالیت عقلی و عامل منظم کننده ی ذی شعوری در منحنی به شکل زنگ توزیع (در مدارهای الکترون ها) و «دوره ی گردش آب» و «دوره ی گردش گاز کربن» در طبیعت، و کیفیت شگفت انگیز تولید مثل در زیست شناسی،  و عمل حیاتی نور در ذخیره کردن انرژی خورشید در گیاهان برای ادامه ی حیات موجودات زنده بر سطح زمین، و نظایر آن ها وجود دارد. چگونه می توانیم تصور کنیم که چنین اعمالی خود به خود و از راه تصادف ابتدایی و بدون وجود عامل ذی شعوری صورت گرفته باشد؟ چگونه ممکن است این وحدت و کلیت، علیت و تمامیت، هدفداری و ارتباط امور به یکدیگر، بقای حیات و تعادل، و دوره هایی پس از یکدیگر برای جواب گفتن به نیازمندی های جهان پر از فعالیتی پیدا شده باشد بی آنکه عاملی در آن تأثیر داشته باشد؟ چگونه ممکن است بدون وجود حالت ذی شعوری که در آفرینش خود و از طریق آن اثر خود را نشان می دهد این حقایق کلی پیدا شده و به صورت معقولی در طبیعت مؤثر شده باشند؟

هیچ واقعیتی در این جهان عجیب و پرتلاطم نیست که بتواند به صورتی وجود و فعالیت خدای بدون شرطی را نفی کند و عدم آن را اثبات نماید. برخلاف، هرگاه به سان دانشمندان دقیق، معلومات جهان طبیعی را حتی از راه قیاس مورد تجزیه و ترکیب قرار دهیم، این نمود جلب توجه ما را می کند که کارهای آن وجود نادیده را تنها از راه جست و جوی علمی نمی توان یافت و به آن ها رسید. بلکه اثر او به صورت وجود آدمی خودنمایی می کند.

چه علم در واقع  «ناظر کارهای خدا است.»

/ 0 نظر / 31 بازدید