انفجار بزرگ و انرژی خلا

حدود 36-10ثانیه بعد ازانفجار بزرگ دمای عالم به 1027 درجه کلوین رسید.در این مرحله جهان هستی شروع به انبساط کرد که به آن تورم کیهانی می گویند.بین لحظه 35-10 و لحظه 33- 10ثانیه پس از انفجار،عالم با سرعت فرانور به میزان 1050 انبساط پیدا می کند.در ثانیه 33-10،دما به 1025 درجه کلوین می رسد،در این موقع کوارک ها و پاد کوارک ها به وجود می آیند.ولی در این هنگام گرما چندان زیاد است که پروتون ها و نترون ها نمی توانند تشکیل شوند.بعد از 12-10 ثانیه دمای عالم به 1016 درجه کلوین می رسد.در این موقع چهار نیروی شناخته شده شکل می گیرد:

1.نیروی هسته ای ضعیف 2.نیروی هسته ای قوی 3.نیروی الکترومغناطیس 4.نیروی گرانشاین چهار نیرو در آغاز مهبانگ یکی بوده اند.

در ثانیه 16-10دما به 1013 کلوین رسید.کوارک ها دیگر نمی توانستند بصورت آزاد وجود داشته باشند و به هاردرون تبدیل شدند که از آنها پروتون ها و نترون ها و پادنترون ها(با بار مثبت)و نوترون ها(با بار منفی)،و سرانجام مقدار زیادی ذرات خنثی به نام نوترینو به وجود آمدند.بعد از 4-10 ثانیه دما به 1012 درجه کلوین می رسد.اکثر پروتون ها و نوترون ها با برخورد به پادپروتون ها و پادنترون ها از بین می روند و تنها مقدار بسیار ناچیزی از پروتون ها و نترون ها به نسبت 1:6 باقی می مانند که بعدها از آنها هلیم ساخته می شود در این لحظه گرما چندان بود که الکترون ها و پاد الکترون ها به وجود آمدند.

یک ثانیه بعد از مهبانگ،دما به 1010 درجه کلوین افت می کند.حال الکترون ها و پادالکترون ها نیز همدیگر را نابود می کنند و جز مقدار ناچیزی(9-10 قسمت آن)باقی نمی ماند.از این مقدار ناچیز الکترون مواد آینده هستی به وجود می آید.

پس از 10 ثانیه که از انفجار بزرگ می گذرد؛دما به 109 کلوین می رسد.پروتون ها و نترون ها از طریق همجوشی هسته ای اولین هسته اتمی را به وجود آوردند.به این مرحله هسته زایی می گویند.در این مرحله %25 ایزوتوپ هیلیم 4 و 001/0 % ایزوتپ های هیدروزن سنگین یا دوتریم،D  و همچنین مقدار بسیار ناچیزی ایزوتوپ هیلیم 3 تولید می شود.%75 بقیه پروتون ها بعد ها هسته اتم هیدروژن را ساختند.بعد از 5 دقیقه هسته سازی مهبانگ به پایان رسید.نوترون های آزاد باقی مانده دیگر ثابت نبودند و به تدریج به پروتون و الکترون تبدیل شدند.بقیه عناصر سنگین بعدها درون ستارگان به وجود آمدند.

بعد از حود سیصدهزار سال دما به 3000 درجه کلین افت کرد.در این شرابط پروتون ها و نترون ها و الکترون ها توانستند اتم های پایدار به وجود آوردند و نور توانست بدون مانع به حرکت خود ادامه دهد.

(پیدایش جهان هستی و حیات بروی کره زمیندکتر ابوالحسن حاجی حیدری/انتشارات مازیار)

 

 

 

حال برای هر ذهن کنجکاوی باید این سوال به پیش بیایید که ابتدایی بیگ بنگ که معادل  1027 بوده است،چگونه و از کجا به سامانه داده شده است تا جهان هستی به وجود بیایید؟  

دانشمندان برای این سوال تنها یک دو قابل قبول می توانند بتراشند که هر دو در حد یک فرضیه است.

پاسخ اول این است که فرمول ها  و قوانین فیزیک این انفجار را شکل داده اند،حال این مساله قابل برسی است که چگونه قوانین فیزیکی که بروی کاغذ پیاده می شوند چگونه از داخل خلا می توانند انرژی به این بزرگی که تا کنون در تاریخ کیهان بی سابقه بوده است را تامین نماید؟

پاسخ دوم که دانشمندانی مانند لارنس کراوس در کتاب گیتی از هیچ مطرح می کند این است که خلا جهان یک خلا پر از انرژی است و انرژی بیگ بنگ از این خلا تامین شده است،که این مثاله نیز تاکنون اثبات نشده است،دوما اگر خلا سرشار از انرژی می باشد،چرا این انرژی امروز تاثیراتی در جهان ندارد و یا یک انفجار بزرگ دیگر رخ نمی دهد.

حتی در صورت پذیرش این مساله نیز آیا انرژی خلا قسمتی از فضا می توانسته انرژی لازم برای انفجار با آن ابعاد را تامین بکند یا نه؟و چرا هم اکنون این اتفاق نمی افتد.

این مساله واضح است که انرژی به این مقدار نه در اثر خلا می توانسته تامین شود و نه در اثر فرمول های فیزیکی که بروی کاغذ پیاده شده است می توانسته است به وجود آید و بدون تردید توسط یک آفریدگار هوشمند جرقه این انفجار با این عظمت زده شده است.

موضوع دوم:بیل برایسن در کتاب تاریخچه تقریبا همه چیز به یک مساله بسیار جالب اشاره کرده است از زمان بیگ بنگ تا کنون مقدار تکینگ ها یا ماده موجود در جهان میلیاردها برابر شده است،در حالی که هر انفجاری منجر به نابودی می شود این انفجار بطور استثنایی باعث شده مقدار ماده میلیاردها برابر شود،چگونه می توان این ادعا را مطرح نمود که آفرینشی در کار نبوده است؟

/ 0 نظر / 74 بازدید