الگو برداری انسان از طبیعت برای ساخت سلول های خورشیدی

در مورد عملکرد سلول های خورشیدی می توان گفت که سلول های خورشیدی نور را دریافت می کنند و آن را در انشعاب های داخل خود حرکت می دهند و در نتیجه تماس این نیرو با سیلیکون الکتریسیته یا برق تولید می شود.

نکته جالب این است که در نمونه مشابه آن نیز در طبیعت یعنی برگها نور خورشید توط برگها جذب می شود و وقتی در انشعاب های آن حرکت می کند در اثر برخورد با سبزینه و کربن و آب به نیروی شیمیایی مورد نیاز برگ تبدیل می شود.

در این لینک نیز می توانید ببینید که دانشمندان کارولینای شمالی با استفاده از سیستم گیاهان و عروق آنها یک نوع سلول خورشیدی ساخته اند.[لینک]

برگها الهامی برای ساخت سلول های خورشیدی هستند با این شباهت که در سلول های خورشیدی ماده خام با سلیکون تماس می ګیرد در برگها ماده خام با کلروفیل تماس می ګیرد[منبع]در برګها انرژی نور توسط پنل های خورشیدی جذب و وارد فتوسنتز می شود در سلول های خورشیدی با سیلیکون وارد واکنش می شود.[منبع]

نکته بسیار جالب تر این است که سلول های خورشیدی که دقیقا از روی برگها ساخته شده اند ۴۷ در صد بیشتر انرژی را ذخیره کرده اند.[منبع]هم چنین برگ ها قادر به جذب تمام طول موج نور هستند در حالی که سلول های خورشیدی فقط یک طول موج خاص را می توانند جذب نمایند.[منبع]


با یک مقایسه ساده می توان نتیجه گرفت که سلول های خورشیدی که اینقدر مفید هستند تنها یک تقلید ناشیانه از ساختار برگها هستند که اگر ساختار برگ می توانست به خوبی پیاده شود نیروی الکتریکی بیشتری به دست می آمد.

/ 1 نظر / 46 بازدید
سایت فروشگاه اینترنتی آوش

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶…….. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶…… ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶………. ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶………….. ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´