تعادل بین نیروهای الکتریکی و الکترومغناطیسی و گرانش در جهان

در جهان هستی بین نیروهای الکتریکی و گرانش و نیروهای الکترومغناطیسی تعادل عجیبی وجود دارد که اگر این تعادل وجود نداشت امکان تشکیل ستارگان و سیارات در نتیجه وجود ما امکان پذیر نبود و اگر مقداری این ارقام و اعداد به گونه ای دیگر بود هم اکنون ما وجود نداشتیم.به مثال های زیر توجه کنید :

اگر انفجار بزرگ اولیه با قدرتی متفاوت بود مثلا 1 در 1060 جهان فورا به درون خودش سقوط می کرد و یا با سرعت بسیار بیشتری گسترش می یافت و ستاره ها نمی توانستند شکل بگیرند.[1]

•محاسبات نشان داده که اگر نیروی قوی هسته ای(نیروی بین پرتون ها و نترون ها در اتم به مقدار 50 درصد قوی تر یا ضعیف تر بود حیات غیر ممکن بود.[2]

•محاسبات براندون کارتر نشان داد اگر جاذبه به مقدار 1 قسمت در 10^40 قوی تر و ضعیف تر بود ستاره های درخشان مانند خورشید ما نمی توانستند وجود داشته باشند در نتیجه حیات غیر ممکن بود.[3]

•اگر نترون ها در حدود 1.001 برابر جرم پرتون ها را داشتند همه پرتون ها و نترون ها از بین می رفتند و حیات غیرممکن بود.[4]

•اگر نیروی الکترومغناطیسی مقداری ضعیف تر و قوی تر بود بنا به دلایل متعدد حیات غیر ممکن بود.[5]

-----

[1][See Davies, 1982, pp. 90-91. (As John Jefferson Davis points out (p. 140),

[2](Leslie, 1989, pp. 4, 35; Barrow and Tipler, p. 322.) 

[3](Davies, 1984, p. 242.) 

[4](Leslie, 1989, pp. 39-40 ) 

[5](Leslie, 1988, p. 299.)

/ 0 نظر / 45 بازدید