نویسنده (های) وبلاگ رامین فخاری
آرشیو وبلاگ
      خدا و علم (دوستان متاسفانه بخشی از نوشته ها بخاطر ایرادات سرور پرشین بلاگ حذف شد بزودی همه مطالب به یک وبلاگ جدید منتقل و اعلام خواهد شد که با توجه به حجم مطالب این کار زمان بر است فعالیت های وبلاگ از بعد از فروردین ۹۷ بعد از انتقال مطالب در وبلاگ جدید و در اینجا از سر گرفته خواهد شد)
درسی از بوته‌ی گل سرخ نویسنده: رامین فخاری - ۱۳٩٢/۱۱/٦

مریت استنلی کونگدون */ Merritt Stanley Congdon

فیلسوف و عالم طبیعی، دکترای فلسفه و دکترای علوم از دانشگاه ویستر، استاد دانشگاه برتن، استاد علوم اساسی در کالج ترینیتی فلوریدا، عضو انجمن فیزیکی آمریکا و فرهنگستان قرون وسطای آمریکا و بسیاری از مجامع علمی متعدد دیگر. کارشناس در روانشناسی، فیزیک، فلسفه ی علم، و پژوهش هایی در کتاب مقدس.

ترجمه ی احمد آرام

چند سال پیش از این، بوته ی گل سرخ اهلی پر گلی را دیدم که بر کنار راه دورافتاده ای در پنسیلوانیا کاشته شده بود. چون از آن محل چندی بعد گذشتم، نزدیک آن بوته دیوار فروریخته ی زیرزمینی را دیدم که از خزه و علف های هرزه پوشیده شده بود تا حدود یک مایل نزدیک آن منطقه هیچ ساختمانی دیده نمی شد. در عین آن که به این احتمال ضعیف می اندیشیدم که بوته ی گل سرخ به وسیله ی تخم یا قطعه ساقه ای که باد یا مرغ یا جانور دیگری به اینجا انتقال داده کاشته شده، از روی الهام دانستم که این بوته را موجودی انسانی نزدیک خانه ی خود کاشته است. البته من آن شخص را ندیده و مدرک تاریخی برای مراجعه در اختیار نداشتم، ولی ناچار بودم که این نتیجه ی قطعی و غیرقابل تردید را بپذیرم که بوته ی گل سرخ تنها به دست آدمی و دخالت او می توانسته است در این محل بیاید و به این صورت باقی بماند.

ممکن است در نظر اول استفاده از این گونه استنتاج را که مبتنی بر مشابهت و قیاس (مقایسه) است در میدان علم محکوم کنیم، ولی به زودی با این حقیقت روبه رو می شویم که مدارک و براهینی که کهن ترین علم طبیعی یعنی نجوم بر آن بنا شده از همین گونه است. ما هرگز نمی توانیم کهکشان ها و ستاره ها و سیارات را از مدار خود خارج کرده تحت پژوهش خویش قرار دهیم. هرگز نمی توانیم اشعه ی کیهانی را از صحنه ی حوادث جهان دور کنیم. کیفیت فیزیکی دوپلر (یعنی تغییر عده ی امواج صوت یا نور بر حسب فاصله) ممکن است از اساس در فاصله های عظیم تحت تأثیر قرار گیرد، و شتاب پیوسته ی سرعت در سحابی های بسیار دور ممکن است از سرعت نور در ماوراء «پرده ی کیهانی» بیشتر باشد و به این ترتیب از دیدن ناحیه های دورتر جلو گیری کند، ولی ما نمی تتوانیم در این عوامل دست ببریم و تغییری به آن ها بدهیم. ما می توانیم این اجرام را در فواصلی ببینیم ولی از آزمایش کردن با آن ها محروم هستیم.

بنابر این باید به درجه ی احتمالی که در حالات مشابه در میان کهکشان ها به دست آمده متوسل شویم. همانگونه که در مورد اجزاء بسیار خرد اتم نیز به قوانین عمومی مربوط به جرم و انرژی متوسل می شویم و به آن عمل می کنیم. با آنکه می توانیم به صورت واضحی ستاره ها و سحابی ها را ببینیم، و ماهیت حرکات ظاهری و حقیقی آن ها را تمیز بدهیم، تاکنون نتوانسته ایم هیچ یک از اجزاء سازنده ی اتم را رؤیت کنیم. با وجود این نخستین بمب اتمی که منفجر شد کاملاً مؤید تفسیر نظری ما از ساختمان و طرز کار اتم نامرئی بود. این هر دو دسته موجودات (کهکشان ها و اتم ها) را می توان به صورتی که در عمل ظاهر می شوند تعریف و تحدید کرد، و وجود آن ها را به وسیله ی استدلال منطقی از معلومات تجربتی استنتاج کرد.

البته جریان کیهانی (مجموعه ی نمودهای خارجی) باید قدرت ها و آثاری داشته باشد که به راستی با آنچه در تصرف ماست شباهت دارد. این می رساند که باید نمونه ی ثابتی از آنچه ما «شخصیت» می نامیم در چهارچوبه ی کیهانی پیش بینی و آماده شده باشد. این آمادگی به ضرورت نیازمند کومک متافیزیک (غیرمادی، فوق طبیعی) است تا بتواند زمینه ی معقولی برای هر مفهوم ثنوی ایجاد کند. چه روانشناسی سلوکی به خودی خود به نظر نمی رسد که بتواند چنین زمینه ای را آماده سازد.

من غالباً از شاگردان خود خواسته ام که فرمول شیمیایی یک «اندیشه» را برای من بنویسند و طول آن را به سانتیمتر و وزن آن را به گرم و رنگ آن و شک و بزرگی و فشار و کشش درونی آن و «میدان» تأثیر و جهت و سرعت حرکت آن را به من بگویند. آنان هرگز نمی توانند اندیشه و فکر را با هیچ تعبیر فیزیکی یا معادله یا فرمول بیان کنند. لغنت نامه ی تازه ای باید وارد کار شود که در آن تعبیرات وزن و طول و نظایر آن ها معانی خاصی را که در علم فیزیک داشته اند از دست بدهند.

این مسئله ای نیست که تنها باید به «خندیدن به آن» برگزار شود، چه اگر جهان ثنوی (عبارت از دو قسمت یا عنصر) نباشد، هرگز ممکن نیست مسئله ی فکر آدمی به صورت جدی مورد بحث قرار گیرد. و اگر فکر و اندیشه نتیجه ی تأثیر و فشار وحدانی (عبارت از یک عنصر) بر روی گوهری صرفاً مادی باشد، آن وقت ما باید خواستار توضیح کامل آن از راه اصطلاحات فیزیکی صرف باشیم و این کار هرگز صورت نگرفته است. اصول موضوعه ی عادی دموکریتوس و هابز یا روان شناسان سلوکی جدید، و همچنین مفروضات مقدماتی لایب نیتس و برکلی و هگل، تنها فرضیه های نظری هستند که از لحاظ ارزش تجربتی حتی فاقد پایه های آزمایشی لازم می باشند. صحت هر فلسفه ای درباره ی طبیعت ممکن است و باید مورد تردید و اعتراض قرار گیرد، مگر اینکه آن فلسفه بنیان معقولی بسازد که با همه گونه واقعیت ها و عوامل و ظواهر و عناصر در جهان طبیعی سر و کار داشته باشد.

علم معرفت آزموده شده است، ولی آن نیز در معرض اشتباه و گمراهی و بی دقتی آدمی است. تنها در حدود خود، ارزندگی و صحت و قانونیت دارد. برای توضیح و پیشگویی کاملاً در حصار معلومات کمی محصور است. آغاز و انجام آن با احتتمال است نه با یقین. نتایج آن، مخصوصاً در اندازه گیری و ارتباطات موجود میان نمودهای مختلف، تقریبی و در معرض «خطای تقریب» است. محصول آن غیرقطعی و موقتی است و بسا می شود که به به دست آمدن معلومات جدید تغییر پیدا کند. استنتاج های علمی پایان ندارد. مرد دانشمند می گوید: «تا زمان حاضر واقعیات چنین و چنان است.»

علم از بدیهیات و اصولی آغاز می کند که اصولاً متکی به واقعیت فیزیکی نیستند. به این ترتیب علم بنیان معرفت تنظیم یافته ی خود را بر روی شالوده های فلسفی می گذارد. آخرین محک حقیقت و راستی، در علم نیز مانند فلسفه و مذهب، آزمایش شخصی است و داور نهایی نیز همان است. هر استنتاجی که به وسیله ی یک عالم شده، باید چنان باشد که برای هر دانشمند دیگر خود را صحیح و معتبر نشان بدهد. با این همه، ادراکات شخصی ما نسبت به نمودهای طبیعی بسیار مشروط و نسبی است.

مسئله ی اینکه «آیا خدایی هست» در نظر اول از چنین مسائلی می نماید. ولی اگر تا حدی میان گوهرهای مادی و روحانی ارتباط طرفینی برقرار باشد، این واقعیت به علوم طبیعی نیز بستگی پیدا می کند. و چون چنین باشد هر روش و طریقه ی بحث که در علوم طبیعی رایج است، و از جمله طریقه ی استدلال قیاسی نیز باید در مورد آن پذیرفته شود.

دلایلی در دست است که جریانات طبیعی و علم، با آنکه نمی توانند وجود یا تأثیر موجودات غیرمادی را کاملاً قبول یا رد کنند، احتمال وجود واقعیت هایی را در ماورای جهان مادی خالص نمی توانند سلب کنند. از راه قیاس یا عامل ذی شعور موجود در خود ما که در جهانی آکنده از ارزش های عقلی کار می کند، باید این را بپذیریم که فعالیت عقلی و عامل منظم کننده ی ذی شعوری در منحنی به شکل زنگ توزیع (در مدارهای الکترون ها) و «دوره ی گردش آب» و «دوره ی گردش گاز کربن» در طبیعت، و کیفیت شگفت انگیز تولید مثل در زیست شناسی،  و عمل حیاتی نور در ذخیره کردن انرژی خورشید در گیاهان برای ادامه ی حیات موجودات زنده بر سطح زمین، و نظایر آن ها وجود دارد. چگونه می توانیم تصور کنیم که چنین اعمالی خود به خود و از راه تصادف ابتدایی و بدون وجود عامل ذی شعوری صورت گرفته باشد؟ چگونه ممکن است این وحدت و کلیت، علیت و تمامیت، هدفداری و ارتباط امور به یکدیگر، بقای حیات و تعادل، و دوره هایی پس از یکدیگر برای جواب گفتن به نیازمندی های جهان پر از فعالیتی پیدا شده باشد بی آنکه عاملی در آن تأثیر داشته باشد؟ چگونه ممکن است بدون وجود حالت ذی شعوری که در آفرینش خود و از طریق آن اثر خود را نشان می دهد این حقایق کلی پیدا شده و به صورت معقولی در طبیعت مؤثر شده باشند؟

هیچ واقعیتی در این جهان عجیب و پرتلاطم نیست که بتواند به صورتی وجود و فعالیت خدای بدون شرطی را نفی کند و عدم آن را اثبات نماید. برخلاف، هرگاه به سان دانشمندان دقیق، معلومات جهان طبیعی را حتی از راه قیاس مورد تجزیه و ترکیب قرار دهیم، این نمود جلب توجه ما را می کند که کارهای آن وجود نادیده را تنها از راه جست و جوی علمی نمی توان یافت و به آن ها رسید. بلکه اثر او به صورت وجود آدمی خودنمایی می کند.

چه علم در واقع  «ناظر کارهای خدا است.»

  نظرات ()
مطالب اخیر بحث خداشناسی درباره رشد دندان ها بحث خداشناسی درباره تخم ریزی ماهی ها بحث خداشناسی درباره پگماتیت های آهن بحث خداشناسی در بارع عروق کمکی قلب و مویرگ ها بحث خداشناسی درباره ضرورت انفجار های ابرنواختری بحث خداشناسی درباره هرمون پرولاکتین بحث خداشناسی در باره الکتریسیته بدن جانداران بحث خداشناسی درباره محدوده امواج صوتی در جانداران کوچک بحث خداشناسی در باره قلمه زدن و ریشه دار شدن گیاهان بحث خداشناسی درباره میدان مغناطیسی خورشید
کلمات کلیدی وبلاگ طراحی هوشمند (٢٧) طراحی هوشمند بدن انسان (۱۳) نقد تئوری تکامل (۱٢) الگو برداری انسان از طبیعت (٩) نقد کتاب طرح بزرگ (۸) انفجار بزرگ (۸) طراحی هوشمند در بدن انسان (٧) ایرادات علمی کتاب طرح بزرگ (٦) خدا در فیزیک (٦) زمین نادر (٦) آفرینش جهان (٦) اثبات وجود خدا (٥) طراحی هوشمند کائنات (٥) انتخاب طبیعی (٤) گرانش (٤) تکامل (٤) هاوکینگ و خدا (٤) طراحی هوشمند کره زمین (٤) زیست تقلیدی (۳) فضانوردان باستانی (۳) آفرینش (۳) جاذبه (۳) آفرینش کائنات (۳) نظریات دانشمندان در باره خدا (۳) آفرینش جنین انسان (٢) خلا کوانتمی (٢) خلا کاذب (٢) خدا در ترمودینامیک (٢) طراحی هوشمند در سیستم تولید مثل (٢) ماده و ضدماده (٢) طراحی هوشمند ماده ژنتیک (٢) آفرینش dna (٢) مویرگ ها (٢) طراحی رگها و مویرگها (٢) هرمون ها (٢) طراحی هوشمند در حیوانات (٢) شیردادن به نوزاد (٢) چشم انسان (٢) ربات (٢) خدا (٢) پروتئین (٢) موجودات فضایی (٢) تولید مثل (٢) آفرینش انسان (٢) جنین شناسی (٢) نظم جهان (٢) معجزه در آفرینش مغز انسان (٢) هرمون ضد ادراری (٢) آفرینش قلب انسان (٢) طراحی هوشمند در قلب انسان (٢) تکامل گیاهان (٢) تکامل شیمیایی گیاهان (۱) قوانین فیزیکی و به وجود آمدن کائنات (۱) طراحی هوشمند گیاهان (۱) رده افشانی گیاهان (۱) طراحی هوشمند در تولید مثل گیاهان (۱) پارادکس خدا و سنگ بزرگتر از خودش (۱) سنگ بزرگی که خدا نتواند حملش کند (۱) پارادوکس قدرت مطلق (۱) آفرینش بدن انسان (۱) ژن های انسان (۱) حیات از فضا (۱) طراحی هوشند بدن انسان (۱) کریستال های آب (۱) به وجود آمدن خدا (۱) منشا خدا (۱) خدا و تکامل (۱) معجزه در آفرینش قلب انسان (۱) طراحی هوشمند در دستگاه تولید مثل انسان (۱) مایع مغزی نخایی (۱) مایع مفصلی (۱) پیکسل چشم انسان (۱) قدرت چشم انسان (۱) معجزه در هرمون ها (۱) اگر جاذبه وجود نداشت (۱) طراحی هوشمند در مغز (۱) میدان مغناطیسی کره زمین (۱) طراحی هوشمند میدان مغناطیسی زمین (۱) طراحی هوشمند در جنین (۱) آفرینش جهان هستی (۱) سفر در فضا (۱) طرح بزرگ (۱) ویژگی های ماه (۱) اگر ماه نبود چه اتفاقی می افتاد؟ (۱) تخم ماهی (۱) تورم کیهانی (۱) احتمال تصادفی بودن حیات بری زمین (۱) احتمالات حیات بروی زمین (۱) تشکیل حیات (۱) اتمسفر زمین (۱) تقسیم سلولی (۱) روده کوچک (۱) البرت انشتین (۱) شعور آب (۱) مرغ یا تخم مرغ (۱) سیستم تنفسی (۱) شگفتی های بدن انسان (۱) ضدماده (۱) سفرهای فضایی (۱) نظریه m (۱) قلمه زدن (۱) ماده ژنتیک (۱) پادماده (۱) فاصله های کیهانی (۱) حیات در کیهان (۱) کوانتم فیزیک (۱) اسب دریایی (۱) امواج صوتی (۱) پرولاکتین (۱) پروستاگلاندین (۱) تخم ریزی ماهی (۱) انبساط جهان (۱) آفرینش حیات (۱) آمینو اسید (۱) بو کردن (۱) دهان و دندان (۱) انفجار ابرنواختری (۱) جهان های موازی (۱) روده بزرگ (۱) شیرمادر (۱) آپاندیس (۱) اختاپوس (۱) زندگی بعد از مرگ (۱) آفرینش خدا (۱) سینوس ها (۱) عروس دریایی (۱) هشت پا (۱) ابرنواختر (۱) موش کور (۱) ماسارو ایموتو (۱) تاس (۱) زایمان طبیعی (۱) تولید مثل جنسی (۱) اسید معده (۱) دست و پا (۱) معده (۱) مغز انسان (۱) کربن (۱) باران (۱) حیوانات (۱) پرواز (۱) ماهی (۱) سینوزیت (۱) باد (۱) زیست شناسی (۱) زمین (۱) دندان (۱) عادت ماهیانه (۱) شیر (۱) همجنسگرایی (۱) همجنس بازی (۱) همجنس گرایی (۱) آهن (۱) کرم خاکی (۱) قلب (۱) ماه (۱) حس بویایی (۱) سیاهچاله ها (۱) سیستم ایمنی (۱) پیچیدگی (۱) مارها (۱) غریزه (۱) بیگ بنگ (۱) منشا حیات (۱) میوه ها (۱) فرمون (۱) الکتریسیته (۱) تنفس سلولی (۱) شهادت آب (۱) امواج (۱) میدان مغناطیسی (۱) میدان مغناطیسی خورشید (۱) ریشه دار شدن گیاهان (۱) آفرینش گیاهان (۱) محدوده امواج صوتی (۱) برق بدن جانداران (۱) الکتریسیته بدن جانداران (۱) الکتریسیته بدن (۱) هرمون پرولاکتین (۱) عناصر حیات در ابرنواختر ها (۱) عناصر بدن ما از ستارگان (۱) عروق کمکی (۱) پگماتیت های آهن (۱) آهن و جاذبه (۱) تولد ماهی (۱) رشد دندان (۱) آفرینش دندان (۱) طراهی هوشند در هرمون ها (۱) طراحی هوشمند در بدن جانداران (۱) پلاکت ها و انعقاد خون (۱) طراحی هوشمند در خون (۱) تابش زمینهٔ کیهانی (۱) تعادل در جهان هستی (۱) فاصله ستارگان (۱) انتقال ماده از یک جهان دیگر (۱) زمان لازم برای تشکیل تصادفی حیات (۱) به وجود آمدن تصادفی حیات (۱) طراحی هوشمند جنین (۱) طراهی هوشمند ذرات (۱) نیروی جاذبه و دافعه ذرات (۱) آفرینش ذرات (۱) فشار اتمسفر (۱) اندیشه بزرگ (۱) طراحی هوشمند آب (۱) انبساط آب (۱) انبساط یخ (۱) طراحی هوشمند مغز انسان (۱) زاویه چرخش کره زمین (۱) شیب کره زمین (۱) نقد طراحی هوشمند (۱) ایرادات طراحی هوشمند (۱) شاخ جاندار (۱) خلقت مگس (۱) دلیل خلقتت مگس (۱) دلیل آفرینش مگس (۱) لارو درمانی (۱) تکامل شیمایی (۱) تقسیم rna (۱) ذرات و جهان هستی (۱) هزینه ساخت ضدماده (۱) فواید آپاندیس (۱) خدا و تاس (۱) خدا تاس نمی اندازد (۱) احتمال تصادفی بودن حیات (۱) بزرگی جهان و احتمال تصادفی بودن حیات (۱) احتمال تصادفی بودن انسان (۱) احتمال پدید آمدن تصادفی حیات (۱) نقد فرگشت (۱) راه رفتن جنین انسان (۱) مقایسه راه رفتن جنین انسان و سایر جانداران (۱) دلیل وجود سیاهچاله ها (۱) آ،رینش جهان هستی (۱) تناقضات تئوری تکامل (۱) تکامل مارها (۱) شباهت ژن میمون و انسان (۱) نقض شباهت ژنی میمون و انسان (۱) گیاهان شبیه انسان (۱) گل های شبیه انسان و حیوانات (۱) آفرینش ستارگان و کهکشان ها (۱) کد ژنتیک (۱) خدا و ژنتیک (۱) ژنها و خدا (۱) ضرورت وجود باد (۱) انرژی خلا (۱) خدا و نیروی گرانش (۱) طراحی هوشمند سیستم تنفسی (۱) طراحی هوشمند جانداران (۱) طراحی هوشمند جاندارن (۱) برسی ایرادات طراحی هوشمند (۱) خاصیت اسیدی و قلیایی رحم (۱) طراهی هوشمند dna (۱) تکامل میوه ها (۱) اول مرغ وجود داشت یا تخم مرغ (۱) طراحی هوشمند تخم مرغ (۱) آفرینش مرغ و تخم مرغ (۱) طراحی هوشمند در تولید مثل خزندگان و پرندگان (۱) طراحی هوشمند در تخم خزندگان و پرندگان (۱) آفرینش تخم خزندگان و پرندگان (۱) پراکندگی ذرات در انفجار بزرگ (۱) نظم در انفجار بزرگ (۱) آفرینش معده (۱) تقلید زیستی (۱) انقباض رحم هنگام زایمان (۱) مفصل ها (۱) طراهی هوشمند کره زمین (۱) آفرینش کره زمین (۱) لایه لایه بودن کره زمین (۱) طراحی هوشمند در سیستم بویایی (۱) شیردادن حیوانات (۱) فوانین ترمودینامیک (۱) کیهان شناسی حالت پایا (۱) هویل (۱) خدا در شیمی (۱) طراحی هوشمند جهان (۱) امکان به وجود آمدن تصادفی پروتئین (۱) فواید حشرات برای انسان (۱) دلیل ،رینش مار و عقرب (۱) دلیل آفرینش حشرات (۱) فواید مار و عقرب برای انسان (۱) جهان از هیچ (۱) طراهی هوشمند کائنات (۱) تعادل بین نیروهای جهان (۱)
دوستان من creation revolution uncommondescent Inteligant Design Forever sandwalk intelligentdesignnetwork Haroun Yahya christiananswers creationism.org The Missouri Association for Creati creation.com پرتال زیگور طراح قالب