خدا و علم (خداشناسی علمی)

او منشا آسمانها و زمین است زمانی که تصمیم به چیزی می گیرد فقط مى‏گوید باش پس فورا موجود مى‏شود.(سوره البقرة آیه ۱۱۷)

زمین نادر / ماه منحصر به فرد زمین در جهان هستی/اگر ماه نبود چه اتفاقی می افتاد؟

در سری پست های زمین نادر قصد داریم به برسی ویژگی های منحصر به فرد کره زمین و دلایل منحصر به فرد بودن کره زمین بپردازیم در این پست قصد داریم به ویژگی های منحصر به فرد کرده قمر زمین که با تمامی اقمار سایر نقاط فضا تفاوت دارد بپردازیم.

در کتاب منشا کیهان نوشته استیون ایلز نوشته شده است که :

طبق آخرین شمارش مشتری 63 قمر دارد که اندازه آنها از بزرگی ماه هایی که گالیله کشف کرده تا اندازه ی ماه های بدون نامی که عرضشان یک کیلومتر است متغیر می باشد-اما قمر زمین ماه نسبتا غیر معمول است.سایر قمر های منظومه شمسی خیلی کوچکتر از سیاره هایشان هستند ولی ماه یک استثناست چون تنها قمر سیاره خود است که نسبت به زمین بسیار بزرگ است.

ماه زندگی روی زمین را تحت تاثیر قرار می دهد.در دهه 1990 گروهی از اختر شناسان فرانسوی اظهار داشتند که ماه باعث ثبات آب و هواری زمین است.آنها اعلام کردند که اثر گرانشی غول های گازی باعث حرکت نامنظم محورهای سیارات داخلی می شود(به طور مثال چرخش غیر عادی زهره)اما محور زمین به واسطه وجود ماه تثبیت شده است.(فرض کنید ماه آنجا نبود و قبیله ی بدوی می داشت)همچنین پیشنهاد شده است که جزر و مد اقیانوس ها که به دلیل میدان گرانشی ماه به وجود می آید احتمالا اولین دلیل پیدایش خشکی میان اقیانوس ها بوده است.[1] 

 در ادامه این کتاب نوشته شده است:

اگر ماه بر یک مدار غیر دقیق و کمی متفاوت قرار داشت یا با زمین برخورد کرده بود و یا به راه دور پرتاب شده بود.

همچنین گرانش ماه 16/7 درصد کره زمین است مدار ماه نسبت به صفحه البروج 5/9 درجه انحراف دارد.[2]همچنین ماه یکی از بزرگترین منعکس کننده های امواج رادیویی است.

 

زمین یک سیاره منحصر به فرد در میان سیارات زمینی در داشتن یک ماه بزرگ است که بزرگتریم جرم را دارد.شواهد متعدد نشان می دهد که تکامل و ظهور و توسعه حیات در زمین به شدت تحت تاثیر ماه قرار دارد. جزر و مد بارز ترین تاثیر ماه بری زمین است که باعث افزایش و کاهش منظم ارتفاع آب میشود که یک محیط منحصر به فرد در منظومه شمسی است و امکان حرکت موجودات زنده را فراهم می کند.و در نتیجه جزر و مد باعث تغیرات گسترده بر روی زمین می شود.همچنین دانشمندان می گویند که انحراف 23.5 درجه ای زاویه محور زمین با ماه باعث تاثیرات مهمی بروی حیات روی زمین می شود و باعث تنوع آب و هوایی و پیدایش موجودات زنده می شود.ماه یک رویداد منحصر به فرد است و برای ظهور حیات بروی زمین ضروری است.[3]

اگر فاصله بین زمین و ماه افزایش یابد نیروی جاذبه ماه نسبت به زمین بیشتر ولی اگر فاصله این دو نسبت به هم بیشتر شود نیروی گرانشی ماه و زمین نسبت به هم کمتر می شود.اما این نیرو هرگز صفر نمی شود تا زمانی که ماه و زمین در مدار دایره ای حرکت می کنند فاصله ماه و زمین بدون تغیر خواهد ماند.[4]

چرا ماه روی زمین سقوط نمی کند؟

هم چنین دلیل این که ماه روی زمین سقوط نمی کند چرخش ماه است که باعث می شود نیروی گرانشی زمین در هر بار به یک سمت ماه اعمال شود و باعث تقسیم نیرو و سقوط ماه بروی زمین نشود.ماه مانند یک توپ فلزی است که اثر هنربا باعث چرخش آن می شود در نتیجه نیرو بطور متعادل تقسیم می شود و مانع از سقوط آن می شود.[5]نیروی گرانشی که ماه و زمین نسبت به هم نیز وارد می کنند به دلیل فاصله مناسب آنها نسبت به اندازه برابر است.[6] 

زمین نمی تواند به دور ماه در فاصله 3000 مایلی بچرخد ولی ماه در فاصله 2400 مایلی به دور زمین می چرخد.از لحاظ فیزیکی اگر دو وزنه بسیار متفاوت از نقطه تعادل مانند خورشید در حال چرخیدن باشدوزنه سنگین تر باید به نقطه تعادل در جهت معکوس نزدیک تر باشد زمین و ماه درچنین وضعیت فیزیکی نسبت به هم دارند و این فاصله باعث ایجاد یک نیروی گریز از مرکز در ماه می شود که باعث می شود روی آن سقوط نکند.[7]

 

اگر ماه نباشد چه اتفاقی می افتد؟

چرخش ماه باعث تغیرات آب و هوایی و جوی در زمین می شود خورشید هفت درصد از جزر و مد ماه را داشت و این کاهش جزر و مد باعث تغیرات آب و هوایی زمین می شد و مدار حرکت زمین به خورشید نامتعادل می شد و و این انحراف درجه باعث می شد بخاطر تغیرات دمایی در اثر نزدیک شدن به خورشید یا دور شدن از آن عملا حیاتی بروی زمین وجود نداشت.و اگر 4/5 میلیون سال قبل ماه وجود نداشت اقیانوس ها تشکیل نمی شد و حیاتی وجود نداشت.

ماه باعث کاهش میزان چرخش زمین می شود.و این کاهش باعث کاهش اثرات سریع دمایی و آب و هوایی می شود.همچنین شیب چرخش ماه باعث می شود که اثرات جاذبه ای خورشید روی زمین میلیون ها بار کمتر بشود.اگر ماه به اندازه کنونی وجود نداشت زمین با درجه 90 درجه بیشتر چرخش می کرد و باعث افزایش دمای پنجاه در صدی روی زمین می شد و طوفان ها افزایش می یافت در نتیجه دریا ها و اقیانوس ها تاثیرات مخربی بروی خشکی ها داشتند.عدم وجود ماه باعث می شد قطب ها چرخش داشته باشند و بسیاری از نقاط زمین گرم شود و یخ ها باعث به زیر آب رفتن خشکی ها شود و اقیانوس ها نیز یخ بزند و در نتیجه ذوب شدن پوشش یخی در 10000 سال زودتر بسیاری از گونه ها منقرض شوند. همچنین اگر اثرات گرانشی زمین نبود بسیاری از نقاط زمین به شکل کنونی نبودند در صورتی که ماه وجود نداشت زمین یک اتمسفر بی ثبات داشت و عملا حیاتی در آن وجود نداشت. [8] 

بدون ماه جابجایی هایی تا 50 درجه خواهیم داشت دانشمندان می گویند تغیرات یک درجه ای بروی زمین می تواند اثرات بسیار مخربی بروی حیات داشته باشد.و تابستانی بی نهایت گرم و زمستانی بینهایت سرد وجود داشت.

 اگر ماه بزرگتر یا کوچکتر بود چه اتفاقی می افتاد؟

Neil F. Comins استاد فیزیک و ستاره شناسی می گوید اگرماه پنجاه در صد اندازه فعلی را داشت در میان پرتوهای خورشید دیده نمی شد و 80 درصد از فاصله فعلی خود به زمین بیشتر نزدیک بود که احتمال برخورد ماه و زمین وجود داشت.و جزر مدها نیز به دلیل کم بودن کشش گرانشی آن به شدت کاهش می یابد و روزها 15 ساعت طولانی تر می شد و نوسانات آب هوایی بسیار شدید تر بودند.[9]
و اگر ماه قدری بزرگتر بود اثرات گرانشی شدید تری به روی زمین داشت و این باعث می شد که دو سیاره به هم تاثیر بگذارند و ماه در جهت معکوس از زمین دور تر شود در نتیجه مشکلاتی که در بالا برای عدم وجود ماه ذکر شد به پیش آید.

تنیجه گیری نهایی

در مورد منشا ماه نظرات مختلفی وجود دارد و همواره دانشمندان در این مورد اختلاف دارند عده ای از دانشمندان معتقد هستند ماه قطعه ی جدا شده ای از زمین بوده است اما همه می دانند که وجود ماه برای حیات در کره زمین ضروری است.همچنین زاویه چرخش و فاصله آن از زمین و بزرگی یا کوچکی آن همانطوری که در بالا ذکر شد بسیار اهمیت دارد.به راستی با احتساب چه احتمالاتی باید یک ماه به این اندازه متعادل در کنار یک سیاره به اندازه زمین با فاصله مناسب از خورشید وجود داشته باشد تا با شکل گیری حیات در زمین کمک کند و آیا وجود ماهی که به این دقت در هماهنگی با کره زمین قرار دارد می تواند بطور تصادفی در کنار هزاران عامل دیگر که باعث شکل گیری حیات در زمین شده قرار گیرد؟

-----------------------------------------------------------------

[1]منشا کیهان/استیون ایلز/حسن فتاحی صفحه 38 و 39

[2]اسرار کائنات بخش اول/ابراهیم ویکتوری صفحه 107

[3]Paul J. Henney How Earth and the Moon interact

[4]Gravitational Interaction Between Earth and Moon

[5]همان

[6]Gravitational Interactions of the Earth and Moon: Barycentric Motion

[7]همان و ویکی پدیا فارسی

[8] Rare Earth Why Complex Life is Uncommon in the Universe

[9]What would happen to Earth if the moon was only half as massive?

  
نویسنده : رامین فخاری ; ساعت ۸:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۳٠